Darmowa dostawa od 300PLN

Wysyłka do 24h

Zwroty do 30 dni

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPU

CEBABABY.EU

 

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ESHOPU
 3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA PRODUKT
 5. CENA, ZPŮSOBY A TERMÍNY DOPORAVY PRODUKTU
 6. REKLAMACE PRODUKTU
 7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (TÝKÁ SE SMLUV UZAVŘENÝCH OD 25. PROSINCE 2014)
 9. SMLUVNÍ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 10. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 12. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Eshop www.cebababy.eu dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže zříci práv, která mu jsou udělena v zákoně o právech spotřebitele. Ustanovení smluv pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitele jsou neplatná a na jejich místě se uplatňují předpisy ze zákona o právech spotřebitele. Proto také ustanovení těchto obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit ani omezit jakákoliv práva spotřebitelů, která jim přísluší na základně bezpodmínečně platných právních předpisů, a veškeré případné pochybnosti je nutné vysvětlovat ve prospěch spotřebitele. V případě eventuálního rozporu ustanovení těchto podmínek s výše uvedenými předpisy mají přednost tyto předpisy a je nutné je uplatňovat.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.        Eshop dostupný na internetové adrese www.cebababy.eu je provozován společností „CEBA“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Oleśnici (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000126791; registrační soud, u kterého je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Vratislav-Fabryczna ve Vratislavi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 151 000, 40 PLN; DIČ (NIP): 7510001663; IČ (REGON): 004527649, adresa elektronické pošty: kontakt@ceba.com.pl.

1.2.        Tyto Obchodní podmínky jsou zacíleny jak na spotřebitele, tak na podnikatele používající Eshop, leda by dané ustanovení Obchodních podmínek uvádělo jinak a bylo určeno výhradně pro spotřebitele nebo pro podnikatele.

1.3.        Správcem osobních údajů zpracovávaných v Eshopu v souvislosti s realizací ustanovení těchto Obchodních podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a na základě a podle pravidel uvedených v zásadách ochrany osobních údajů, zveřejněných na stránkách Eshopu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Eshopu, včetně základů, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, a práva osob, kterých se údaje týkají, a také informace ve vztahu k používání souborů cookies a analytických nástrojů v Eshopu. Používání Eshopu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Podobně, s tím spojené uvedení osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem používajícím Eshop je dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).

1.4.        Definice:

 • PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků a dnů pracovního klidu.
 • REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v Eshopu umožňující vytvoření Účtu.
 • OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Eshopu umožňující podání Objednávky, především prostřednictvím přidání Produktů do elektronického košíku a určení podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu dopravy a plateb.
 • ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, a v případech předvídaných obecně platnými předpisy také fyzická osoba disponující omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost; - která uzavřela nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 • OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sb. z. 1964, č. 16, pol. 93 ve znění pozdějších předpisů).
 • ÚČET - Elektronická služba, znamená individuální název (přihlašovací jméno) a heslo uvedené Příjemcem služeb, soubor zdrojů v teleinformačním systému Poskytovatele služby, v němž jsou shromažďovány údaje uvedené Příjemcem služeb a informace o ním podaných Objednávkách v Eshopu
 • NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím elektronické pošty e-mail, která umožňuje všem Příjemcům služby, kteří ji využívají, automatické dostávání cyklických obsahů jednotlivých vydání newsletteru obsahujícího informace o Produktech, novinkách a akcích v Eshopu od Poskytovatele služby.
 • PRODUKT - movitá věc dostupná v Eshopu, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 • PODMÍNKY - tyto Obchodní podmínky Eshopu.
 • ESHOP - Eshop Poskytovatele služby dostupný na internetové adrese: www.cebababy.eu.
 • PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽBY - „CEBA“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Oleśnici (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000126791; registrační soud, u kterého je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Vratislav-Fabryczna ve Vratislavi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 151 000, 40 PLN; DIČ (NIP): 7510001663; IČ (REGON): 004527649, adresa elektronické pošty: kontakt@ceba.com.pl.
 • KUPNÍ SMLOUVA - Kupní smlouva na Produkt uzavíraná nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Eshopu.
 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronickou cestou Poskytovatelem služby ve prospěch Příjemce služby prostřednictvím Eshopu.
 • PŘÍJEMCE SLUŽBY - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, a v případech předvídaných obecně platnými předpisy také fyzická osoba disponující omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost; - používající nebo hodlající používat Elektronickou službu.
 • ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE - zákone ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sb. z. 2014, pol. 827 ve znění pozdějších předpisů).
 • OBJEDNÁVKA - prohlášení Zákazníka podávané pomocí Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy na Produkt s Prodávajícím.
 1. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ESHOPU

2.1.        V Eshopu jsou dostupné následující Elektronické služby: Účet, objednávkový formulář a newsletter,

 • Účet - používání Učtu je možné po provedení celkem tří po sobě jdoucích kroků Příjemcem služby - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Zaregistrovat se“ a (3) potvrzení úmyslu vytvořit Účet kliknutím na potvrzující odkaz, zaslaný automaticky na uvedenou adresu elektronické pošty V registračním formuláři je nezbytné uvedení následujících údajů Příjemce služby: adresa elektronické pošty a heslo.
  • Elektronická služba Účet je poskytována bezúplatně po neomezenou dobu. Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez uvedení důvodu odstranit Účet (rezignovat na Účet) odesláním příslušného požadavku Poskytovateli služby, především prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@ceba.com.pl, nebo také písemně na adresu: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica.
 • Objednávkový formulář - používání objednávkového formuláře začíná v okamžiku, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Eshopu. K podání Objednávky dochází poté, co Zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky - (1) po vyplnění objednávkového formuláře a (2) po vyplnění objednávkového formuláře kliknutí na stránkách Eshopu na pole „Potvrzuji nákup“ - do té doby existuje možnost samostatné úpravy zadaných údajů (za tímto účelem se řiďte zobrazovanými sděleními a informacemi dostupnými na stránkách Eshopu). V objednávkovém formuláři je nezbytné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, č.p./č.b., PSČ, obec, stát), adresa elektronické pošty, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy. Produkt/y, počet produktu/ů, místo a způsob doručení produktu/ů, způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nezbytné také uvedení názvu firmy a DIČ.
  • Elektronická služba objednávkový formulář je poskytována bez úplaty a má jednorázový charakter, je zakončena v okamžiku podání objednávky jeho prostřednictvím nebo v okamžiku dřívějšího ukončení podávání objednávky jeho prostřednictvím Příjemcem služby.
 • Newsletter - k používání newsletteru dochází poté, co je v záložce „Newsletter“ viditelné na stránkách eshopu, uvedena adresa elektronické pošty, na níž mají být zasílána jednotlivá vydání newsletteru, a kliknutí na pole „Přihlásit se“. K odběru newsletteru se lze také přihlásit označením příslušného čtverečku během zakládání Účtu a podávání Objednávky - v okamžiku vytvoření Účtu a podání Objednávky je Příjemce služby přihlášen k odběru newsletteru.
  • Elektronická služba newsletter je poskytována bezúplatně po neomezenou dobu. Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez uvedení důvodu zrušit odběr newsletteru (rezignovat na newsletter) odesláním příslušného požadavku Poskytovateli služby, především prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@ceba.com.pl, nebo také písemně na adresu: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica.

2.2.        Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s teleinformačním systémem, který používá Poskytovatel služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 10.0 a vyšší, Opera ve verzi 12.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0. a vyšší, Safari ve verzi 5.0 a vyšší, Microsoft Edge ve verzi 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení displeje: 1024x768; (5) spuštění možnosti ukládání souborů Cookies a podpory Javascript v internetovém prohlížeči.

2.3.        Příjemce služby je povinen používat Eshop v souladu s právem a dobrými mravy a zohledňovat přitom úctu k osobním statkům a autorským právům a duševnímu vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadávat údaje shodující se s faktickým stavem. Příjemce služby zavazuje zákaz dodávat obsah nelegálního charakteru.

2.4.        Režim reklamačního řízení:

 • Reklamace spojené s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a ostatní reklamace spojené s činností Eshopu (s výjimkou postupu reklamace Produktu, který byl uveden v bodě 6 Obchodních podmínek) může Příjemce služby podávat na příklad:
 • písemně na adrese: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica, Polsko;
 • elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@ceba.com.pl;
 • Doporučuje se, aby Příjemce služby v popisu reklamace uvedl: (1) informaci a okolnosti týkající se předmětu reklamace, především druhu a datu výskytu nesrovnalosti; (2) požadavek Příjemce služby; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - usnadní to a urychlí posouzení reklamace Poskytovatelem služby. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze charakter doporučení a neovlivňují účinnost reklamací podaných s opominutím doporučeného popisu reklamace.
 • K vyjádření se Poskytovatele služby k reklamaci dochází okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.
 1. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím probíhá po předchozím podání Objednávky Zákazníkem s pomocí objednávkového formuláře v Eshopu, v souladu s bodem 2.1.2 Podmínek.

3.2.        Cena Produktu uvedená na stránkách Eshopu je vyjádřena v polských zlotých a obsahuje daně. O celkové ceně Produktu, který je předmětem Objednávky, společně s daněmi, a také o ceně dodání (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) a o jiných nákladech, a, když není možné stanovit výši těchto poplatků, o povinnosti jejich úhrady, je Zákazník informován na stránkách Eshopu v průběhu podávání Objednávky, také v okamžiku, kdy Zákazník vyjadřuje úmysl nechat se zavázat Kupní smlouvou.

3.3.        Postup uzavření Kupní smlouvy v Eshopu prostřednictvím objednávkového formuláře

 • Uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím probíhá po předchozím podání Objednávky Zákazníkem v eshopu, v souladu s bodem 2.1.2 Podmínek.
 • Po podání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její obdržení a zároveň přijme Objednávku k realizaci. Potvrzení obdržení Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním příslušné e-mailové zprávy Prodávajícím Zákazníkovi na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou Zákazníkem během podávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o obdržení Objednávky a o jejím přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. V okamžiku, kdy Zákazník obdrží výše uvedenou e-mailovou zprávu, se uzavírá Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

3.4.        Zachycení, zajištění a zpřístupnění obsahu uzavření Kupní smlouvy Zákazníkovu probíhá prostřednictvím (1) zpřístupnění těchto Obchodních podmínek na stránkách Eshopu a (2) zasláním Zákazníkovi e-mailové zprávy uvedené v bodě 3.3.2. podmínek. Obsah Kupní smlouvy je navíc zachycen a zabezpečen v informačním systému Eshopu Prodávajícího.

 1. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA PRODUKT

4.1.        Prodávající Zákazníkovi zpřístupňuje následující způsoby plateb realizovaných na základě Kupní smlouvy:

 • Platba v hotovosti na dobírku při převzetí zásilky.
 • Platba převodem na bankovní účet prodávajícího.
 • Elektronické platby a platby platební kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, prostřednictvím portálu Bluemedia.pl – možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na stránkách eshopu v informační záložce týkající se způsobů platby a na webových stránkách http://www.bluemedia.pl.
  • Vyúčtování transakcí elektronickými platbami a platební kartou jsou prováděny v souladu s výběrem Zákazníka prostřednictvím portálu BlueMedia.pl. Obsluhu elektronických plateb a plateb platební kartou provádí:
   • pl – společnost Blue Media S.A. se sídlem v Sopotech (adresa sídla: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem: 0000320590, registrační spis uložen na Okresním soudu Gdańsk - Północ v Gdaňsku, základní kapitál ve výši 2.000.000 PLN splacen v plné výši, DIČ (NIP): 5851351185.

4.2.        Termín splatnosti:

 • V případě, že si Zákazník vybere platbu převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, je Zákazník povinen provést platbu ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.
 • V případě, že si Zákazník vybere platbu v hotovosti na dobírku při převzetí zásilky, je Zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky.
 1. CENA, ZPŮSOBY A TERMÍNY DOPORAVY PRODUKTU

5.1.        Doprava Produktu je dostupná na území Polské republiky.

5.2.        Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, leda by Kupní smlouva určovala jinak. Náklady na dopravu Produktu (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) jsou Zákazníkovy uvedeny na stránkách Eshopu v informační záložce týkající se nákladů na dopravu a během podávání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Zákazník vyjadřuje úmysl nechat se zavázat Kupní smlouvou.

5.3.        Prodávající zpřístupňuje Zákazníkovi následující způsoby dopravy Produktu:

 • kurýrní zásilka, kurýrní zásilka na dobírku.

5.4.        Termín doručení Produktu k Zákazníkovi stanoví 10 pracovní dnů, leda by byl v popisu daného Produktu nebo během podávání Objednávky uveden kratší termín. V případě Produktů s různým termínem dodání, je termínem dodán nejdelší uvedený termín, který ovšem nesmí překročit 10 pracovních dnů. Termín dodání Produktu k Zákazníkovi se začíná počítat následovně:

 • V případě, že si Zákazník vybral způsob platby převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.
 • V případě, že si Zákazník vybere platbu v hotovosti na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy.
 1. REKLAMACE PRODUKTU

6.1.        Základ a rozsah zodpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, pokud má prodávaný Produkt fyzickou nebo právní vadu, jsou definovány obecně platnými právními předpisy, především v občanském zákoníku (hlavně čl. 556-576 občanského zákoníku). Pro Kupní smlouvy uzavřené do dne 24. prosince 2014 tvoří základ a rozsah zodpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, který je fyzickou osobou, která nabývá Produkt pro účely nesouvisející s profesní nebo ekonomickou činností, vyplývající z rozporu Produktu s Kupní smlouvou obecně platné právní předpisy, především zákon ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku (Sb. z. 2002, č. 141, pol. 1176 ve znění pozdějších předpisů).

6.2.        Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace týkající se zodpovědnosti Prodávajícího za vady Produkty a za oprávnění Zákazníka jsou uvedeny na stránkách Eshopu, v informační záložce týkající se reklamací.

6.3.        Reklamace může být Zákazníkem podána na příklad:

 • písemně na adrese: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica, Polsko;
 • elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@ceba.com.pl;

6.4.        Doporučuje se, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, především druhu a data výskytu vady; (2) požadavek způsobu dovedení Produktu do shody s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo o odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - to usnadní a urychlí posouzení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze charakter doporučení a neovlivňují účinnost reklamací podaných s opominutím doporučeného popisu reklamace.

6.5.        Prodávající se k reklamaci Zákazníka vyjádří okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud Zákazník, který je spotřebitel, požadoval výměnu věci nebo odstranění vady, nebo pokud podal prohlášení o snížení ceny, přičemž určil částku, o níž má být cena snížena, a Prodávající se k této žádosti nevyjádřil ve lhůtě 14 kalendářních dnů, přijímá se, že tento požadavek uznal za opodstatněný.

6.6.        Zákazník, který uplatňuje nároky plynoucí ze záruky, je povinen dodat vadný Produkt na adresu: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica. V případě Zákazníka, který je spotřebitel, hradí náklady na dodání Produktu Prodávající, v případě Zákazníka, který není spotřebitel, hradí náklady na dodání Zákazník. Pokud by s ohledem na druh Produktu nebo způsob jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem nadměrně ztížené, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu na místě, kde se Produkt nachází.

 1. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

7.1.        Podrobné informace týkající se možnosti využití Zákazníkem, který je spotřebitel, mimosoudních způsobů řešení reklamací a vymáhání nároků a pravidla přístupu k těmto postupům jsou dostupné na webových stránkách Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.        U předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů působí také kontaktní místo (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo listovní adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům v záležitostech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.3.        Spotřebitel má následující ilustrativní možnosti využití mimosoudních způsobů posuzování reklamací a vymáhání nároků: (1) žádost o řešení sporu k stálému smírčímu spotřebitelskému soudu (více informací na stránkách: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost ve věci mimosoudního řešení sporu k vojvodskému inspektorovi Obchodní inspekce (více informací na stránkách inspektora příslušného s ohledem na místo výkonu podnikání Prodávajícím); a (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Rady se poskytují mimo jiné mailem na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na čísle spotřebitelské infolinky +48 801 440 220 (infolinka je v provozu v pracovní dny, v době 8:00 - 18:00, poplatek za hovor podle tarifu operátora).

7.4.        Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná internetová platforma systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na evropské úrovni (platforma ODR). Platforma ODR představuje interaktivní a mnohojazyčné webové stránky s bodem komplexní podpory pro spotřebitele a podnikatele směřující k mimosoudnímu vyřešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na stránkách samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


 1. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  (TÝKÁ SE SMLUV UZAVŘENÝCH OD 25. PROSINCE 2014)

8.1.        Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může ve lhůtě 14 kalendářních dnů od ní odstoupit bez uvedení příčiny a bez nesení nákladů, s výjimkou nákladů definovaných v bodě 8.8 Podmínek. Pro dodržení lhůty stačí odeslání prohlášení před jejím vypršením. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze také podat na příklad:

 • písemně na adrese: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica, Polsko;
 • elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@ceba.com.pl;

8.2.        Ukázkový vzor formuláře odstoupení od smlouvy se nachází v příloze č. 2 k zákonu o právech spotřebitele a je navíc dostupný v bodě 12 Podmínek a na stránkách Eshopu v záložce týkající se odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může využít vzor formuláře, ale není to povinné.

8.3.        Běh lhůty na odstoupení od smlouvy začíná:

 • pro smlouvu, při jejímž plnění Prodávající vydává Produkt, přičemž je povinen přenést jeho vlastnictví (např. Kupní smlouva) - od převzetí Produktu do držení spotřebitelem nebo jím uvedenou třetí osobou, jinou než dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány zvlášť, po šaržích nebo po částech - od převzetí držení posledního Produktu, šarže nebo části nebo (2) spočívá na pravidelném dodávání Produktů po určenou dobu - od převzetí v držení prvního z Produktů;
 • pro ostatní smlouvy - ode dne uzavření smlouvy.

8.4.        V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, je tato považována za neuzavřenou.

8.5.        Prodávající má povinnost okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dalších nákladů vyplývajících ze způsobu dopravy zvoleného Zákazníkem, který je jiný, než nejlevnější běžný způsob dopravy dostupný v Eshopu). Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, leda by spotřebitel jasně vyjádřil souhlas s jiným způsobem vrácení, který se pro něj nepojí se žádnými náklady. V případě provedení platby s pomocí platební karty dojde k vrácení prostředků na bankovní účet přiřazený k platební kartě, s jejíž pomocí byla provedena platba. Pokud Prodávající nenavrhl, že sám odebere produkt od spotřebitele, může zastavit vrácení platby obdržené od spotřebitele do okamžiku obdržení Produktu zpět nebo dodání dokladu o jeho odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

8.6.        Spotřebitel má povinnost okamžitě, nejpozději v termínu 14. kalendářního dne ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit produkt Prodávajícímu nebo ho předat osobě oprávněné prodávajícím k převzetí, leda by Prodávající navrhl, že Produkt odebere sám. K dodržení lhůty stačí odeslání Produktu před jejím vypršením. Spotřebitel může Produkt vrátit na adresu: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica.

8.7.        Spotřebitel nese zodpovědnost za pokles hodnoty Produktu, který bude výsledkem jeho používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování Produktu.

8.8.        Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je povinen nést spotřebitel:

 • Pokud si spotřebitel vybral jiný než nejlevnější běžný způsob dodání zboží dostupný v Eshopu, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli jím vynaložené další náklady.
 • Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení Produktu.
 • V případě Produktu, kterým je služba, jejíž realizace - na jasné přání spotřebitele - započala před vypršením termínu na odstoupení od smlouvy, má spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy, po nahlášení takovéto žádosti uhradit plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy. Částka úhrady se počítá poměrově k rozsahu splněného plnění, za zohlednění ve smlouvě dohodnuté ceny nebo odměny. Pokud jsou cena nebo odměna nadměrné, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota splněného plnění.

8.9.        Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku spotřebiteli nenáleží ve vztahu k smlouvám:

 • (1) o poskytování služeb, pokud Prodávají plně realizoval službu s jasným souhlasem spotřebitelem, který byl před zahájením plnění informován, že po splnění plnění prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy; (2) v níž cena nebo odměna záleží na kolísání finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a které se mohou vyskytnout před vypršením lhůty na odstoupení od smlouvy; (3) v níž je předmětem plnění neprefabrikovaný produkt, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb; (4) ve které je předmětem plnění produkt podléhající rychlé zkáze nebo mající krátký termín spotřeby; (5) ve které je předmětem plnění produkt dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání; (6) ve které jsou předmětem plnění produkty, které jsou po dodání, s ohledem na svůj charakter, neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) ve které jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byly dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, a jejichž dodání může proběhnout teprve po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota záleží na kolísání na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu; (8) ve které spotřebitel výrazně požadoval, aby k němu Prodávající přijel za účelem provedení spěšné opravy nebo údržby; pokud Prodávající poskytuje navíc jiné služby než ty, jejichž realizaci spotřebitel požadoval, nebo dodá jiné Produkty než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby; náleží spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k dalším službám nebo Produktům; (9) ve které jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání; (10) na dodání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřené cestou veřejné aukce; (12) o poskytování služeb v rozsahu ubytování jiných, než pro bytové účely, přepravy věcí, nájmu aut, gastronomie, služeb spojených s odpočinek, zábavních, sportovních nebo kulturních událostí, pokud byl ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služeb; (13) o dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud realizace plnění začala s jasným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a po jeho informování Prodávajícím o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
 1. SMLUVNÍ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.        Nezávisle na právu na odstoupení od smlouvy uvedeném v bodě 8 Obchodních podmínek a práva na podání reklamace uvedeného v bodě 6 Obchodních podmínek může spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu na Produkt, využít smluvního práva na odstoupení od smlouvy za zásad uvedených v tomto bodě Obchodních podmínek. K dodržení lhůty stačí odeslání prohlášení nebo zaslání Produktu před jejím vypršením.

9.2.        V rámci smluvního práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy na Produkt bez uvedení příčiny po uplynutí 14denní lhůty na odstoupení od smlouvy uvedené v bodě 8. Podmínek, ale nejpozději po uplynutí 30 dnů ode dne převzetí Produktu v držení spotřebitelem nebo jím uvedenou třetí osobou, jinou než přepravce, pod podmínkou splnění všech následujících podmínek spotřebitelem najednou:

 • Žádná poškození, jiné vady a stopy používání Produktu.
 • Odeslání Produktu v kompletu se všemi součástmi, které byly částí objednávky.
 • Odeslání Produktu v originálním, nepoškozeném obalu.

9.3.        Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení Produktu.

9.4.        Spotřebitel zodpovídá za snížení hodnoty Produktu, včetně takového, která vyplývá z toho, že poškodil obal Produktu.

9.5.        Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze také podat na příklad:

 • písemně na adrese: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica, Polsko;
 • elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: kontakt@ceba.com.pl.

9.6.        Spotřebitel může Produkt vrátit na adresu: Ceba Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica.

9.7.        Prodávající vrátí spotřebiteli platby, které spotřebitel provedl, formou převodu na spotřebitelem uvedený polský bankovní účet, nezávisle na způsobu platby zvoleném spotřebitelem při uzavírání Kupní smlouvy.

9.8.        V záležitostech, které tento bod neupravuje, se uplatňuje příslušně bod 8 Podmínek týkající se zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

 1. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

10.1.     Tento bod Podmínek a v něm obsažená ustanovení se týkají výhradně Zákazníků a Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebitelé.

10.2.     Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitel, ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez uvedení důvodu a na straně Zákazníka, který není spotřebitel, nevytváří žádné nároky ve vztahu k Prodávajícímu.

10.3.     V případě Zákazníka, který není spotřebitel, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadování úplné nebo částečné platby předem, a to nezávisle na způsobu platby zvoleném Zákazníkem a skutečnosti uzavření Kupní smlouvy.

10.4.     V okamžiku vydání Produktu Prodávajícím přepravci přecházejí na Zákazníka, který není spotřebitelem, výhody a zatížení spojená s Produktem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu. Prodávající v takovém případě nenese zodpovědnost za ztrátu, úbytek nebo poškození Produktu vzniklé od jeho převzetí do přepravy až po vydání Zákazníkovi a za zpoždění v přepravě zásilky.

10.5.     V případě zaslání produktu k Zákazníkovi prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitel, povinen prozkoumat zásilku v době a způsobem přijatým u zásilek tohoto druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo k úbytku nebo poškození Produktu, je povinen vykonat veškeré úkony nezbytné k stanovení zodpovědnosti přepravce.

10.6.     Shodně s čl. 558 § 1 občanského zákoníku je zodpovědnost Prodávajícího za právní vady ve vztahu k Produktu vůči Zákazníkovi, který není spotřebitel, vyloučena.

10.7.     V případě Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, může Poskytovatel služby vypovědět smlouvu o poskytování Elektronické služby s okamžitým účinkem i bez uvedení příčiny odesláním příslušného prohlášení Příjemci služby.

10.8.     Zodpovědnost Poskytovatele služby/Prodávajícího ve vztahu k Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitel, je, bez ohledu na její právní základ, omezena - jak v rámci jednotlivých nároků, tak i veškerých nároků jako celku - do výše zaplacené ceny a nákladů na dopravu vyplývajících z Kupní smlouvy, ovšem maximálně po částku jednoho tisíce zlotých. Poskytovatel služby/Prodávající nese zodpovědnost ve vztahu k Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitel, jen za typické škody předvídané v okamžiku uzavření smlouvy a nenese zodpovědnost za ušlý zisk ve vztahu k Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitel.

10.9.     Všechny spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služby a Zákazníkem/Příjemcem služby, který není spotřebitel, budou předány příslušnému soudu s ohledem na sídlo Prodávajícího/Poskytovatele služby.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.     Smlouvy uzavírané přes Eshop se uzavírají v polštině.

11.2.     Změny Podmínek:

 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo provádět změny Podmínek ze závažných příčin, tedy změny právních předpisů; změny způsobů plateb a dopravy - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují realizaci ustanovení těchto Podmínek.
 • V případě, že na základě těchto Podmínek budou uzavřeny smlouvy kontinuálního charakteru (např. poskytování Elektronické služby - Účet) vážou změněné podmínky Příjemce služby, pokud byly dodrženy požadavky definované v čl. 384 a 384[1] občanského zákoníku, tedy Příjemce služby byl správně informován o změnách a nevypověděl smlouvu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne vyrozumění. V případě, kdy by změna podmínek měla za následek zavedení jakýchkoliv nových poplatků nebo zvýšení těch současných, má Příjemce služby, který je spotřebitel, právo na odstoupení od smlouvy.
 • V případě uzavření smluv na základě těchto Podmínek s jiným charakterem, než kontinuální smlouvy (např. kupní smlouva), nebudou změny podmínek nijak narušovat práva získaná Příjemcem služeb/Zákazníkem, který je spotřebitel, přede dnem vstupu Podmínek v platnost, především nebudou mít změny Podmínek vliv na už podávané nebo podané Objednávky a na uzavřené, realizované nebo vykonané Kupní smlouvy.

11.3.     Ve věcech neupravených v těchto obchodních podmínkách se uplatňují obecně platné předpisy polského práva, především: občanského zákoníku; zákona o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sb. z. 2002, č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené do 24. prosince 2014 se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o ochraně některých práv spotřebitelů a o zodpovědnosti za škody způsobené nebezpečným produktem ze dne 2. března 2000 (Sb. z. 2000, č. 22, pol. 271 ve znění pozdějších předpisů) a zákona o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (Sb. z. 2002, č. 141, pol. 1176 ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. z. 2014, pol. 827 ve znění pozdějších předpisů); a jiná příslušná ustanovení všeobecně platného práva.

 1. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  (PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)


Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a odešlete, jen pokud máte v úmyslu odstoupit od smlouvy)

- Adresát:

„CEBA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica 
cebababy.eu
kontakt@ceba.com.pl

- Já/My (*) tímto informuji/informujeme (*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy na následující věci(*) dodací smlouvy na následující věci(*) smlouvy o dílo spočívající ve vykonání následujících věci(*)/o poskytování následujících služeb(*)

 

- Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele(ů)

- Adresa spotřebitele(ů):

- Podpis spotřebitele(ů) (jen pokud je formulář zasílán v papírové verzi):

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl