Darmowa dostawa od 300PLN

Wysyłka do 24h

Zwroty do 30 dni

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ESHOPU CEBABABY.EU

 

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. CÍL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ESHOPU
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V ESHOPU
 5. PROFILOVÁNÍ V ESHOPU
 6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ
 7. COOKIES V ESHOPU, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.            Tyto zásady ochrany osobních údajů eshopu mají informativní charakter, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro Příjemce služeb nebo Zákazníky Eshopu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Eshopu, včetně základů, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, a práva osob, kterých se údaje týkají, a také informace ve vztahu k používání souborů cookies a analytických nástrojů v Eshopu.

1.2.            Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím Eshopu je „CEBA“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Oleśnici (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica); zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000126791; registrační soud, u kterého je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Vratislav-Fabryczna ve Vratislavi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 151 000, 40 PLN; DIČ (NIP): 7510001663; IČ (REGON): 004527649, adresa elektronické pošty: kontakt@ceba.com.pl - dále uváděná jako „Správce” a která je zároveň poskytovatel služeb Eshopu a Prodávající.

1.3.            Osobní údaje v Eshopu jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, především v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále uváděné jako „GDPR“ nebo „nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.            Používání Eshopu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Podobně, s tím spojené uvedení osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem používajícím Eshop je dobrovolné, s výhradou dvou výjimek: (1) uzavírání smluv se Správcem - neuvedeno v případech a v rozsahu uvedeném na stránkách Eshopu a v obchodních podmínkách eshopu a v těchto zásadách ochrany osobních údajů osobních údajů nezbytných k uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby se Správcem vede k nemožnosti uzavření téže smlouvy. Uvedení osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud osoba, které se údaje týkají, chce uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinna uvést požadované údaje. Rozsah údajů požadovaných k uzavření smlouvy je pokaždé s předstihem uveden na stránkách Eshopu a v Obchodních podmínkách eshopu; (2) zákonné povinnosti Správce - uvedení osobních údajů je zákonnou povinností vyplývající z obecně platných právních předpisů ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňových nebo účetních knih) a jejich neuvedení Správci znemožní plnění těchto závazků.

1.5.            Správce vyvíjí obzvláštní péči pro ochranu zájmů osob, kterých se týkají jím zpracovávané osobní údaje, a především je zodpovědný a zajišťuje, že jím shromažďované údaje jsou: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro uvedené, se zákonem se shodující účely a nejsou podrobeny dalšímu zpracování, které by se s těmito účely neshodovalo; (3) odborně správně a adekvátně ve vztahu k účelům, za jakými jsou zpracovávány; (4) uchovávány v podobě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je to nezbytné, pro dosažení účelů zpracování a (5) zpracovávány způsobem zajišťujícím odpovídající bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před nepovoleným nebo s právem se neshodujícím zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, s pomocí odpovídajících technických nebo organizačních prostředků.

1.6.            Za zohlednění charakteru, rozsahu, kontextu a účelu zpracování a rizika porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a váhou ohrožení, Správce zavádí příslušná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto nařízením a aby to bylo možné prokázat. Tato opatření jsou v případě potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technické prostředky zabraňující získávání a upravování osobních údajů zasílaných elektronickou cestou neoprávněnými osobami.

1.7.            Veškerá slova, výrazy a zkratky vyskytující se v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínající velkým písmenem (např. Prodávající, Eshop, Elektronická služba) je nutné chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Obchodních podmínkách Eshopu dostupným na stránkách Eshopu.

 1. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1.            Správce je oprávněný zpracovávat osobní údaje v případech, když - a v takovém rozsahu, v jakém - je splněna minimálně jedna z níže uvedených podmínek: (1) osoba, které se údaje týkají, souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více definovaných účelů; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je osoba, které se údaje týkají, nebo k vyvinutí aktivit na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti ležící na Správci; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z právně opodstatněných zájmů realizovaných Správcem nebo třetí stranou, s výjimkou situací, kde vůči těmto cílům nadřazený charakter mají zájmy nebo základní práva a svobody osoby, které se údaje týkají, vyžadující ochranu osobních údajů, obzvláště, když je osoba, které se týkají údaje dítě.

2.2.            Zpracování osobních údajů Správcem pokaždé vyžaduje, aby nastal minimálně jeden ze základů uvedených v bodě 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní základy zpracování osobních údajů Příjemců služeb a Zákazníků Eshopu Správcem jsou uvedeny v dalším bodě zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému cíli zpracování osobních údajů Správcem.

 1. CÍL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ESHOPU

3.1.            Cíl, základ, období a rozsah a příjemce osobních údajů zpracovávaný Správce pokaždé vyplývají z aktivit vyvíjených daných Příjemce služeb nebo Zákazníkem v Eshopu. Na příklad, pokud se Zákazník rozhodne, že nakoupí v Eshopu a vybere si osobní odběr zakoupeného Produktu místo kurýrní zásilky, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem realizace uzavřené Kupní smlouvy, ale nebudou už zpřístupněny přepravci realizujícímu zakázku na zadání Správce.  

3.2.            Správce může zpracovávat osobní údaje v Eshopu pro následující účely, na následujících základech, v obdobích a v následujícím rozsahu:

 

Cíl zpracovávání údajů

Právní základ zpracovávání a období uchovávání údajů

Rozsah zpracovávaných údajů

Plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby nebo vyvíjení aktivit na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením výše uvedených smluv

Článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy)

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, rozvázání nebo jiné vypršení uzavřené smlouvy.

Maximální rozsah: jméno a příjmení; adresa elektronické pošty; kontaktní telefonní číslo; dodací adresa (ulice, č.p., č.b., PSČ, obec, stát); adresa bydliště/výkonu podnikání/sídla (pokud je jiná než dodací adresa).

V případě Příjemců služeb nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce navíc zpracovávat název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka.

Uvedený rozsah je maximální - např. v případě osobního odběru není nutné uvedení dodací adresy.

Přímý marketing

Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (právně opodstatněný zájem správce)

Údaje jsou uchovávány po dobu existence právně opodstatněného zájmu realizovaného Správcem, ale ne déle než po období promlčení nároků ve vztahu k osobě, které se údaje týkají, na základě Správcem vykonávané ekonomické činnosti. Období promlčení určují právní předpisy, především občanského zákoníku (základní termín promlčení pro nároky spojené s výkonem ekonomické činnosti jsou tři roky, a pro kupní smlouvy dva roky).

Správce nemůže zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě vyjádření efektivního odporu v této věci osobou, které se údaje týkají.

Adresa elektronické pošty

Marketing

Článek 6 odst. 1 a) nařízení GDPR (souhlas)

Údaje jsou uchovávány do okamžiku stažení souhlasu osobou, jejíž jsou údaje, týkajícího se dalšího zpracování jejich údajů pro tento účel.

Jméno, adresa elektronické pošty

Vedení účetních knih

Článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR v souvislosti s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví ze dne 30. ledna 2018 (Sb. z. 2019, pol. 395)

Údaje jsou uchovávány po dobu požadovanou právnímu předpisy přikazujícími Správci uchovávání účetních knih (5 let počítáno od začátku roku následujícího po účetním roce, kterého se údaje týkají).

jméno a příjmení; adresa bydliště/výkonu činnosti/sídla (pokud je jiná než dodací adresa), název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) příjemce služby nebo zákazníka.

Ustanovení, vymáhání nebo obrana nároků, které může vznést Správce, nebo které mohou být vzneseny vůči Správci.

Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Údaje jsou uchovávány po dobu existence právně opodstatněného zájmu realizovaného Správcem, ale ne déle než po období promlčení nároků ve vztahu k osobě, které se údaje týkají, na základě Správcem vykonávané ekonomické činnosti. Období promlčení určují právní předpisy, především občanského zákoníku (základní termín promlčení pro nároky spojené s výkonem ekonomické činnosti jsou tři roky, a pro kupní smlouvy dva roky).

Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo pošty; adresa elektronické pošty; dodací adresa (ulice, č.p., č.b., PSČ, obec, stát); adresa bydliště/výkonu podnikání/sídla (pokud je jiná než dodací adresa).

V případě Příjemců služeb nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce navíc zpracovávat název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka.

 1. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V ESHOPU

4.1.            Pro správné fungování Eshopu, včetně realizace uzavíraných Kupních smluv, je nezbytné, aby Správce využíval služby externích subjektů (jako je např. dodavatel softwaru, kurýr nebo subjekt obsluhující platby). Správce využívá výhradně služby takových zpracovávajících subjektů, které zajišťují dostatečné záruky implementování odpovídajících technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a chránilo práva osob, kterých se údaje týkají.

4.2.            K předání údajů Správcem nedochází v každém případě a ne všem příjemcům uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů nebo kategoriím příjemcům - správce předává údaje výhradně tehdy, když je to nezbytné pro realizaci daného účelu zpracování osobních údajů a jen v rozsahu nezbytným pro jeho realizování. Na příklad, pokud Zákazník využívá osobní odběr, nebudou jeho údaje předány přepravci spolupracujícímu se Správcem.

4.3.            Osobní údaje Příjemců služeb a Zákazníků Eshopu mohou být předávány následujícím odběratelům nebo kategoriím odběratelů:

 • Přepravci / speditéři / provozovatelé kurýrních služeb - v případě Zákazníka, který v Eshopu využívá způsob dopravy Produktu poštovní nebo kurýrní zásilkou, Správce zpřístupňuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci, speditérovi nebo prostředníkovi realizujícímu zakázky na zadání Správce, v rozsahu nezbytném pro realizování dodání Produktu Zákazníkovi.
 • Subjekty obsluhující elektronické platby nebo platby kartou - v případě zákazníka, který v Eshopu využívá způsob elektronických plateb nebo plateb platební kartou; Správce zpřístupňuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Eshopu na zadání Správce v rozsahu nezbytném pro obsluhu plateb realizovaných Zákazníkem.
 • dodavatelé služeb zajišťujících Správci technická, informatická a organizační řešení, umožňující Správci výkon podnikání, včetně Eshopu a jeho prostřednictvím poskytovaných Elektronických služeb (především dodávky počítačového softwaru pro vedení Eshopu, dodavatelé elektronické pošty a hostingu a dodavatelé softwaru pro řízení firmy a poskytování technické pomoci Správci) - Správce zpřístupňuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu na jeho zadání jen v případě a v rozsahu nezbytném pro realizování daného cíle zpracování osobních údajů, shodného s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • dodavatelé účetních, právních a poradenských služeb zajišťující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (především účetní kancelář, právní kancelář nebo pohledávky vymáhající agentura) - Správce zpřístupňuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu na jeho zadání pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro realizaci daného účelu zpracování dat, shodujícího se s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 1. PROFILOVÁNÍ V ESHOPU

5.1.            Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném činění rozhodnutí, včetně profilování, které je zmíněno v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR, a, přinejmenším v těchto případech, podstatné informace o pravidlech jejich činění, a také o významu a předvídaných následcích takovéhoto zpracování pro osoby, kterých se údaje týkají. Administrátor to vede v patrnosti a uvádí v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace týkající se možného profilování.

5.2.            Správce může v Eshopu používat profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí činěná Správcem na jeho základě se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření Kupní smlouvy, nebo možnosti používat Elektronické služby v Eshopu. Výsledkem používání profilování v Eshopu může být např. přidělení dané osobě slevy, zaslání jí slevového kódu, připomenutí nedokončených nákupů., zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby nebo také nabídnutí lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou Eshopu. I přes profilování daná osoba činí svobodné rozhodnutí, jestli bude chtít využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a nakoupit v Eshopu.

5.3.            Profilování v Eshopu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na stránkách Eshopu, např. prostřednictvím přidání konkrétního Produktu do košíku, prohlížení stránky konkrétního Produktu v Eshopu nebo také analýzou dosavadní historie nákupů prováděných v Eshopu. Podmínkou takovéhoto profilování je disponování osobními údaji dané osoby Správcem, aby jí mohl následně zaslat např. slevový kód.

5.4.            Osoba, které se údaje týkají, má právo na to, aby nepodléhala rozhodnutí, které se opírá výhradně o automatizované zpracování, včetně profilování, a vyvolává vůči této osobě právní následky nebo ji jiným podobným způsobem podstatně ovlivňuje.

 1. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

6.1.            Právo na přístup, opravování, omezení odstranění nebo přenášení - osoba, které se údaje týkají, má právo požadovat po Správci přístup ke svým osobních údajům, jejich opravování, odstranění („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést odpor proti zpracovávání, a také má právo na přenášení svých údajů. Podrobné podmínky vykonávání výše uvedených práv jsou uvedeny ve čl. 15-21 nařízení GDPR.

6.2.            Právo kdykoliv stáhnout souhlas - osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány Správcem na základě vyjádřeného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR), má právo kdykoliv souhlas stáhnout bez vlivu na shodu zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho stažením, s právem.

6.3.            Právo na vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu - osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány Správcem, má právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu způsobem a v režimu definovaném v předpisech nařízení GDPR a polského práva, především zákona o ochraně osobních údajů. Dozorčím orgánem v Polsku je předseda Úřadu na ochranu osobních údajů.

6.4.            Právo na odpor - osoba, které se údaje týkají, má právo kdykoliv vznést odpor - z příčin souvisejících s její zvláštní situací - vůči zpracovávání jí se týkajících osobních údajů, založený na čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkol) nebo f) (právně opodstatněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto předpisů. Správce už v takovém případě nesmí zpracovávat tyto osobní údaje. Leda by uvedl existenci právně platných opodstatněných základů pro zpracování, nadřazených vůči zájmům, právům a svobodě osoby, které se údaje týkají, nebo základů pro stanovení, domáhání se nebo obrany nároků.

6.5.            Právo na odpor ve věci přímého marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu, osoba, které se údaje týkají, má právo kdykoliv vznést odpor proti zpracovávání jí se týkajících osobních údajů pro potřeby takovéhoto marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v němž je zpracování spojené s takovýmto přímým marketingem.

6.6.            Za účelem realizace oprávnění uvedených v tomto bodě zásad ochrany soukromých údajů, lze kontaktovat Správce zasláním příslušné písemné zprávy nebo elektronickou poštou na adresu Správce uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů nebo s pomocí kontaktního formuláře dostupného na stránkách Eshopu.

 1. COOKIES V ESHOPU, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA

7.1.            Soubory cookies jsou malé textové informace v podobě textových souborů zasílané serverem a ukládána na straně osoby navštěvující stránky Eshopu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu - v závislosti na tom, jaké zařízení používá návštěvník našeho Eshopu). Podrobné informace týkající se souborů Cookies a historie jejich vzniku lze najít např. zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2.            Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech Cookies během využívání stránek Eshopu návštěvníky a to pro následující účely:

 • identifikace Příjemců služeb jako přihlášených v Eshopu a zobrazování, že jsou přihlášení;
 • zapamatování Produktů přidaných do košíku za účelem podání Objednávky;
 • zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů do Eshopu;
 • přizpůsobování obsahu stránek Eshopu individuálním preferencím Příjemců služeb (např. týkajících se barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace využívání stránek Eshopu;
 • vedení anonymních statistik představujících způsob používání stránek Eshopu;
 • remarketing, tedy průzkum rysů chování návštěvníků Eshopu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakující se návštěvy na určitých stránkách, klíčová slova apod.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování jim reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, také tehdy, když navštěvují jiné webové stránky v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd.;

7.3.            Standardně ve výchozím nastavení většina na trhu dostupných internetových prohlížečů akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost určit podmínky používání souborů Cookies s pomocí nastavení vlastního internetového prohlížeče. Znamená to např. možnost částečně omezit (např. časově) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies - v tom posledním případě to ale může ovlivnit některé funkce Eshopu (na příklad nemusí být možné projít cestou Objednávky před objednávkový formulář s ohledem na nezapamatování Produktů v košíku během po sobě jdoucích kroků podávání Objednávky).

7.4.            Nastavení internetového prohlížeče v rozsahu souborů Cookies je důležité z hlediska souhlasu s používání souborů Cookies naším Eshopem - v souladu s předpisy může být takovýto souhlas vyjádřen také nastavením internetového prohlížeče. Pro nevyjádření takovéhoto souhlasu je nutné příslušně změnit nastavení internetového prohlížeče ve věci souborů Cookies.

7.5.            Podrobné informace o změně nastavení týkající se souborů Cookies a jejich samostatného odstraňování v nejoblíbenějších internetových prohlížečích jsou dostupné v části nápověda internetového prohlížeče a na níže uvedených stránkách (stačí kliknout na daný odkaz):

7.6.            Správce může využívat v Eshopu služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované firmou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) a služeb Piksel Facebooku poskytovaných firmou Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tyto služby pomáhají Správci analyzovat pohyb v Eshopu. Shromažďované údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb anonymizovaným způsobem (jsou to tzv. provozní data, která neumožňují identifikaci osob) ke generování statistik nápomocných při spravování Eshopu. Tyto údaje mají kolektivní a anonymní charakter, tedy neobsahují identifikační vlastnosti (osobní údaje) osoby navštěvující stránky Eshopu. Správce s pomocí výše uvedených služeb v Eshopu shromažďuje takové údaje, jako zdroje a médium získání návštěvníků Eshopu a způsobu jejich chování na stránkách Eshopu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých stránky navštěvují, IP a doménu, geografické a demografické (věk, pohlaví) údaje a zájmy.

7.7.            Daná osoba může snadno zablokovat zpřístupnění Google Analytics informací o jejích aktivitách na stránkách Eshopu - za tímto účelem lze instalovat doplněk do prohlížeče zpřístupněný firmou Google Ireland Ltd., dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.8.            Správce může v Eshopu využívat službu Piksel Facebooku dodanou firmou Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá Správci měřit účinnost reklama a zjišťovat, jaké aktivity vyvíjí návštěvník eshopu a také zobrazit těmto osobám přizpůsobené reklamy. Podrobné informace o činnosti Pikselu Facebooku můžete najít na následující internetové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9.            Správa činnosti Pikselu Facebooku je možná nastavením reklam ve svém účtu na portálu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.            Eshop může obsahovat linky a odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje se po přechodu na jiné stránky seznámit s tam stanovenými zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají jen eshopu správce.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl